Humanitaarviisa

 

Humanitaarviisa

 

Tähtis teada

Humanitaarviisa väljastatakse Eesti kodanikele, teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kes sisenevad Vene Föderatsiooni territooriumile eesmärgiga luua, taastada ja tugevdada teadus-, kultuuri-, ühiskondlike- ja poliitilisi sidemeid, sporditegevuse, usulise tegevuse ja heategevuse teostamiseks ning humanitaarabi kohaletoimetamiseks.

Väljastatakse Vene Föderatsiooni Föderaalse migratsioonitalituse (ФМС России) poolt vormistatud kutse alusel, vastavalt Vene Föderatsiooni seadusandlusele Venemaa õppeasutuste, Venemaa spordiföderatsioonide ja Venemaa olümpiakomitee taotlusel, Vene Föderatsiooni välisministeeriumi (МИД России) otsuse alusel või organisatsiooni kirjaliku pöördumise* alusel.

Humanitaarviisa võib olla ühe- või kahekordne kehtivusajaga kuni 90 päeva või mitmekordne kehtivusajaga kuni 1 (üks) aasta (kui Vene Föderatsiooni rahvusvaheline leping ei näe ette muud).

Tähelepanu! Viibimine Vene Föderatsiooni territooriumil mitmekordse tavalise äriviisa alusel ei tohi ületada 90 päeva igast 180 päevast.

Tähelepanu! Tervisekindlustuse poliisis peab olema märgitud:

 1. lepingu sõlmimise kuupäev;
 2. poliisi number;
 3. kindlustaja ees- ja perekonnanimi;
 4. kindlustusandja rekvisiidid;
 5. poliisi kehtivusaeg peab hõlmama kogu Venemaa territooriumil viibimise aja ühe- või kahekordse viisa korral ja esimese sõidu tähtaja mitmekordse viisa saamise korral;
 6. ravi- ning ravi- ja transporditeenuste loetelu, kaasa arvatud põrmu kodumaale tagasitoomine;
 7. kindlustus peab katma kogu maailma või Vene Föderatsiooni, Euroopa kaasa arvatud Venemaa;
 8. kindlustusandja allkiri.

Läbivaatamiseks ei võeta vastu kindlustuspoliise, kinnituskirju, mis ei sisalda nimetatud andmeid, formulare kindlustusfirmade pitsatitega jne.

Mitmekordsete aastaste ja pikema tähtajaga viisade vormistamiseks esitab taotleja ravikindlustuse poliisi, mis kehtib esimese Venemaa reisi ajal. Sealjuures tuleb taotlejat hoiatada, et taoline kindlustus peab tal olema ka iga järgmise reisi ajal Venemaale. Kindlustuspoliisi puudumisel võib välisriigi kodanik olla võetud haldusvastutusele kuni sisenemise keeluni Vene Föderatsiooni territooriumile.

*Kirjalik pöördumine. Käesolev dokument peab olema vormistatud ametlikul kirjaplangil kõikide kutsuva organisatsiooni rekvisiitidega ning sisaldama järgmisi andmeid:

а) kutsutud isiku kohta: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikutunnistuse number, sõidu eesmärk ja kuupäevad, sisenemiste arv, külastuste marsruudid;

b) kutsuva juriidilise isiku, ettevõtte, organisatsiooni kohta: antud juriidilise isiku täielik nimetus, aadress, maksumaksja individuaalne number, registreerimisnumber, pöördumisele allakirjutanud isiku nimi ja ametikoht, organisatsiooni pitsat;

Tähelepanu! Liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid isikutele, tingimusel et neile on eelmise aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa, nad on seda kasutanud külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivate õigusaktide kohaselt ning et on olemas alus mitmekordse viisa taotlemiseks.

Vajalikud dokumendid

 Tavalise ühe-, kahe- või mitmekordse humanitaarviisa vormistamiseks tuleb esitada:

 1. Kutse Vene Föderatsiooni, mille on vormistanud Vene Föderatsiooni Föderaalne migratsioonitalitus; või

  Venemaa välisministeeriumi otsus viisa väljastamise kohta (teleks); või

  Vastuvõtva Venemaa organisatsiooni kirjalik pöördumine (mitmekordse viisa taotlemisel peab esitama originaali);

 2. Välispass, milles on vähemalt 2 puhast lehte viisade kleepimiseks ning mis kehtib veel vähemalt 6 kuud peale viisa kehtivusaja lõppu;
   
 3. Täidetud,välja prinditud ja allkirjastatud taotleja  poolt isiklikult viisaankeet (dokumentide esitamise kohaks tuleb valida linn ja viisakeskus, kuhu kavatsete dokumendid esitada). Foto peab olema ankeedile kleebitud sirgelt ja rangelt selleks ette nähtud raamidesse;

 4. Värvifoto 3,5X4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Inimene peab olema fotol kujutatud õlgadeni. Näo kujutis peab olema foto keskosas, näoilme peab olema neutraalne, ilma naeratuseta, suu suletud;

 5. Ravikindlustuspoliis, mis kehtib Vene Föderatsiooni territooriumil ja katab kogu viisa kehtivuse aja, välja arvatud vastastikuste kokkulepete juhtumid.

Tähelepanu! Kui te ei ole Eesti Vabariigi kodanik, võib konsulaarasutus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente viisa vormistamiseks, kutsuda vestlusele või pikendada viisa vormistamise tähtaega.

Tariifid ja tähtajad

Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikele

Läbivaatamise tähtaeg*

Konsulaartegevuse viisalõiv

Vahendustasu 

Ühekordne / kahekordne / mitmekordne viisa

Alates 8 tööpäeva

80 / 128 / 240

90 €

4 tööpäeva

160 / 256 / 480 **

90 €

NB! VF konsulaarasutustel on õigus kutsuda taotlejat vestlusele ning muuta või pikendada viisataotluse läbivaatamise tähtaega 30 päevaks.

**Pöörake tähelepanu! Kirjalikud pöördumised mitmekordsetele viisadele võetakse vastu vaid originaal blanketil. Kiireid mitmekordseid viisasi, Venemaa vastuvõtva organisatsiooni kirjaliku pöördumise alusel, ei vormistata.

Kui Te pole Eesti Vabariigi kodanik, siis palun täpsustage Teie viisa maksumus Viisakeskuse operaatori juures. Palume ka tutvuda teenuste osutamise tingimustega ja isikuandmete kaitsega siin enne viisa taotlemise dokumentide esitamist.

Tähelepanu! Arvestada tasub sellega, et viisa olemasolu ei garanteeri riiki sisenemist.
Lõpliku otsuse teeb piiriteenistuse töötaja. Teie poolt tellitud viisa tüüp peab tingimata vastama teie reisieesmärgile.Vastasel juhul on piiriametnikel õigus riiki sisenemine keelata!

Ankeedi täitmine

Ankeedi täitmine või parandamine

Viisakeskuses saate kasutada viisaankeedi täitmise ja parandamise teenust. Antud teenuse maksumus ei sisaldu teenustasus ja moodustab 5 EUR. Käesolevat teenust saab küsida viisadokumentide esitamisel.