Eraviisa

 

Eraviisa

 

Tähtis teada

Tavaline eraviisa väljastatakse Eesti kodanikele ja teiste riikide kodanikele, kes sisenevad Vene Föderatsiooni külastusvisiidiga vastavalt Vene Föderatsiooni seadusandlusele vormistatud kutsele:

 1. Vene Föderatsiooni kodaniku või Vene Föderatsiooni elamisluba omava välismaa kodaniku või juriidilise isiku taotluse alusel;

 2. Konsulaarasutuse juhatuse nimele kirjutatud Vene Föderatsiooni kodaniku kirjalik avaldus selle kohta, et koos temaga Venemaa territooriumile sisenevad tema pereliikmed välisriigi kodakondsusega;

 3. VF territooriumil seaduslikel alustel elava EL kodaniku kirjalik kutse VF suursaadiku või konsulaarosakonna juhataja nimele, selle kohta, et ta kutsub Venemaale oma pere liikmeid, kes on välisriigi kodanikud. Kutsel peab olema kutsuja notariaalselt kinnitatud allkiri.

Tavaline eraviisa võib olla väljastatud eesti kodanikule, kes omab Venemaa territooriumil kinnisvara, või siirdub Vene Föderatsiooni erakorralisele ravile, või lähisugulase raske haiguse või surma tõttu. Erakorralise ravi vajadust või lähisugulase rasket haigust või surma tõendavate dokumentide olemasolu korral.

Eraviisa väljastatakse tähtajaga kuni 90 päeva ja võib olla ühe- või kahekordne, mimekordne eraviisa Vene Föderatsiooni kodaniku kirjaliku avaldusel väljastatakse tähtajaga kuni 365 päeva.

Erandjuhtumid

Sõja- või tsiviilmatmispaiku külastavad isikud peavad esitama järgmised dokumendid (*Vastavalt Vene Föderatsiooni ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud kokkuleppele viisade väljastamise lihtsustamise kohta Vene Föderatsiooni ja EL kodanikele):

Sellise tõendi alusel võib kaaluda ka viisade väljastamist taotleja lähisugulastele: abikaasale, alaealistele lastele. Eespool nimetatud viisad antakse tasuta järgmistele isikutele, kes on dokumenteerinud suhte Venemaale maetud lähisugulasega:  mees/naine, poeg/tütar, lapselaps, ema/isa, vanaisa/vanaema.

Viisad kinnisvara omamise korral Venemaa territooriumil (kinnisvara omanikule ja tema lähisugulastele - vanemad, abikaasa, lapsed):

 • Ametlike dokumentide (pärimisõiguse tõend, ostu-müügileping jms.) alusel väljastatakse mitmekordseid eraviisasid kehtivusajaga kuni 3 kuud omandiõiguse vormistamiseks Vene Föderatsiooni territooriumil asuva vara kohta.

 • Vene Föderatsiooni territooriumil asuva kinnisvara (maja, talu, suvila või aiamaa) omandiõiguse registreerimise tunnistuse alusel väljastatakse mitmekordseid eraviisasid kehtivusajaga kuni 6 kuud.

Tähelepanu! Viibimine Vene Föderatsiooni territooriumil mitmekordse viisa sel juhul ei tohi ületada 90 päeva igast 180 päevast.

Viisad vastastikuse kokkuleppe alusel EL, Norra, Taani, Islandi, Šveitsi ja Lõuna Korea kodanike lähisugulastele (lapsevanemad, lapsed, abikaasad, vanavanemad, lapselapsed), kes elavad Venemaa territooriumil seaduslikel alustel:

 • Venemaal notariaalselt kinnitatud välismaalaesest kutsuja kirjalik kutse;

 • perekondlikku või muud suhet tõendava dokumendi originaal (ja koopia);

 • kinnitus (dokumendi koopia), et vastuvõttev isik elab Vene Föderatsiooni territooriumil seaduslikel alustel (tähtajaline või alaline elamisluba, õppimis- või tööviisa pikemaks ajaks kui 90 päeva).

Mitmekordseid viisasid, kuni viie aastase kehtivusajaga, väljastatakse Vene Föderatsiooni territooriumil seaduslikel alustel elavatele Eesti kodanike abikaasadele ja alla 21 aastastele ülalpeetavatele lastele (k.a. lapsendatud lastele). Sealjuures on taotletava viisa kehtivusaeg piiratud Venemaal viibiva Eesti kodaniku elamisloa kehtivusajaga Venemaa territooriumil.

Vene Föderatsiooni territooriumil seaduslikel alustel elavatele EL, Norra, Taani, Islandi, Šveitsi ja Lõuna Korea kodanike vanavanematele, vanematele ja lastelastele vormistatakse ühe- voi kahekordsed sissesõidu viisad kehtivusega 90 päeva.

Erakorralise ravi vajadust või rasket haigust või lähisugulase surma tõendavate välisriigi kodanikule, kes siseneb Vene Föderatsiooni seoses erakorralise ravi vajaduse või raske haiguse või lähisugulase surmaga võib Vene Föderatsiooni suursaadiku otsuse alusel vastavalt välisriigi kodaniku taotlusele olla väljastatud tavaline eraviisa.

Taotlusele lisatakse

 • venemaa raviasutuse kirjalik kinnitus asutuse ametlikul kirjaplangil (pitsatiga kinnitatud) erakorralise arstiabi vajalikkuse, kiireloomulise hospitaliseerimise või uuringu kohta või pidevat hooldust vajava külastatava isiku raske haiguse kohta;

 • või kodaniku – avaldaja lähisugulase surmatunnistus (Lähisugulasteks peetakse abikaasasid, lapsi, vanemaid, sh abikaasa vanemad, kui üks abikaasadest on saatjaks, õed, vennad;

 • või sideasutuse ametiisiku poolt kinnitatud rahvusvaheline telegramm kodaniku surma kohta;

 • taotleja ja külastatava isiku lähisugulust või taotleja ja surnu lähisugulust tõendav dokument.

 

Vajalikud dokumendid

Tavalise ühe- või kahekordse eraviisa vormistamiseks tuleb esitada:

1. Kutse Vene Föderatsiooni, mille on vormistanud Vene Föderatsiooni Föderaalne migratsioonitalitus; või

Konsulaarasutuse juhatuse nimele kirjutatud Vene Föderatsiooni kodaniku kirjalik avaldus selle kohta, et koos temaga Venemaa territooriumile sisenevad tema pereliikmed, abikaasa (abikaasad) või alaealised lapsed välisriigi kodakondsusega:

Dokumentide sisseandmise avaldus Vene Viisakeskuse esinduses; või


VF territooriumil seaduslikel alustel elava EL kodaniku notariaalselt kinnitatud kirjalik pöördumine selle kohta, et ta kutsub Venemaale oma pere liikmeid (abikaasa, lapsed, vanemad, vanavanemad, lapselapsed). Kutsuja Venemaal viibimise seaduslikku alust tuleb kinnitada pöördumisele lisatavate dokumentide koopiatega, mis selgitavad kutsuja staatust, selliseid nagu: elamisluba, ajutine elamisluba, õppe- või tööviisa (tähtajaga rohkem kui 90 päeva). Sugulussidemete tõestamiseks esitatakse Perekonnaseisuameti poolt väljastatud tunnistuste koopiad või analoogsete dokumentide koopiad, mis on väljastatud samaväärsete asutuste poolt välismaal; 
või

Vene Föderatsiooni territooriumil asuva ja EV kodanikule kuuluva kinnisvara omandiõiguse registreerimise tunnistusvõi

Haua olemasolu tõendav dokumentvõi

Venemaa raviasutuse kirjalik kinnitus  erakorralise arstiabi vajalikkuse, kiireloomulise hospitaliseerimise või  kiireuuringu kohta või pidevat hooldust vajava külastatava isiku raske haiguse kohta; või  avaldaja lähisugulase surmatunnistus või rahvusvaheline kinnitatud telegramm kodaniku surma kohta;


2. Välispass, milles on vähemalt 2 puhast lehte viisade kleepimiseks ning mis kehtib veel vähemalt 6 kuud peale viisa kehtivusaja lõppu;

3. Täidetud,välja prinditud ja allkirjastatud taotleja  poolt isiklikult viisaankeet (dokumentide esitamise kohaks tuleb valida linn ja viisakeskus, kuhu kavatsete dokumendid esitada). Foto peab olema ankeedile kleebitud sirgelt ja rangelt selleks ette nähtud raamidesse;

4. Värvifoto 3,5X4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Inimene peab olema fotol kujutatud õlgadeni. Näo kujutis peab olema foto keskosas, näoilme peab olema neutraalne, ilma naeratuseta, suu suletud;

5. 
Ravikindlustuspoliis, mis kehtib Vene Föderatsiooni territooriumil ja katab kogu viisa kehtivuse aja, välja arvatud vastastikuste kokkulepete juhtumid.

Tähelepanu! Kui te ei ole Eesti Vabariigi kodanik, võib konsulaarasutus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente viisa vormistamiseks, kutsuda vestlusele või pikendada viisa vormistamise tähtaega.


Tariifid ja tähtajad

Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikele

Läbivaatamise tähtaeg*

Konsulaartegevuse viisalõiv

Vahendustasu

Ühekordne, kahekordne või mitmekordne viisa

Alates 8 tööpäeva

80 / 128 / 240

90

4 tööpäeva

160 / 256 / 480 **

90

NB! VF konsulaarasutustel on õigus kutsuda taotlejat vestlusele ning muuta või pikendada viisataotluse läbivaatamise tähtaega 30 päevaks.

**Pöörake tähelepanu! Kiireid mitmekordseid viisasi kinnisvara omamise korral, samuti Venemaa kodaniku kirjaliku pöördumise alusel, ei vormistata.

Kui Te pole Eesti Vabariigi kodanik, siis palun täpsustage Teie viisa maksumus Viisakeskuse operaatori juures. Palume ka tutvuda teenuste osutamise tingimustega ja isikuandmete kaitsega siin enne viisa taotlemise dokumentide esitamist.


Ankeedi täitmine

Ankeedi täitmine või parandamine

Viisakeskuses saate kasutada viisaankeedi täitmise ja parandamise teenust. Antud teenuse maksumus ei sisaldu teenustasus ja moodustab 5 EUR. Käesolevat teenust saab küsida viisadokumentide esitamisel.