Venemaa piiri ületamise reeglid

 

Venemaa piiri ületamise reeglid

.Eesti ja Venemaa piiri ületamisel kehtivad reeglid

1. Eestist lahkumine
Eesti piirivalvurid ei takista Eestist lahkumast kedagi, kellel on põhjust Venemaale siseneda. Tuleb vaid meeles pidada, et Venemaalt Eestisse naastes või Eestist lahkudes ja kui teid ei lubata Venemaale ning peate tagasi naasma, tuleb teil järgida 14 päeva jooksul liikumispiiranguid (jääda eneseisolatsiooni). Täpsemalt saate juhendeid lugeda Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

2. Venemaale sisenemine
Vene Föderatsiooni territooriumile sisenemise korda reguleerivad Vene Föderatsiooni valitsuse määrused ja see on lubatud ainult teatud kategooria reisijatele:
- VF kodanikud,
- alaliselt VF territooriumil elavad välismaalased ja kodakondsuseta isikud, kellel on Venemaal elamisluba,
- isikud kes läbivad transiidiga Vene Föderatsiooni riigipiire õhu kontrollpunktide kaudu lennujaamast lahkumata,
- VF kodanike perekonnaliikmetele (abikaasad, vanemad, lapsed, lapsendajad, lapsendatud lapsed), eestkostjatele ja usaldusisikutele, tingimusel, et esitatakse suhet tõendava dokumendi koopia - kehtiva viisa alusel või viisavabalt vastavalt Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistes lepingutes sätestatud juhtudel (näiteks Eestis või Lätis välja antud välismaalase passiga),
- isikud kes sisenevad VF ravi eesmärgil, tingimusel, et esitatakse meditsiinilise organisatsiooni poolt väljastatud dokumendid (dokumentide koopiad), mis kinnitavad ravikutset, kus on märgitud ravi aeg, või Venemaa Tervishoiuministeeriumi poolt välja antud dokumendid (dokumentide koopiad) - kehtiva viisa alusel või viisavabalt vastavalt Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistele lepingutele,
- ühekordsed VF sisenejad kes külastavad haigeid lähisugulasi (abikaasad, vanemad, lapsed, lapsendajad, lapsendatud lapsed), hooldajaid ja hooldatavaid, tingimusel, et esitletakse meditsiinilise organisatsiooni poolt väljastatud dokument (dokumentide koopiaid) - kehtiva viisa alusel või viisavabalt, vastavalt Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistele lepingutele,
- isikud, kellel on seoses lähisugulase surmaga väljastatud tavalised eraviisad või Venemaa Föderatsiooni Välisministeeriumi otsuse alusel välja antud tavalised eraviisad,
- samuti teised VF valitsuse vastavates määrustes loetletud isikud.
Täpsemalt kehtivatest reeglitest jälgige VF Piirivalveameti kodulehelt.

NB! Vastavalt VF riikliku sanitaararsti määruse Nr. 7  18.03.2020 muudatusele alates 15. juulist 2020:
- Kõik välismaalased, kellel pole VF piiri ületades VF kodakondsust, peavad esitama dokumendi, mis kinnitab Covid-19 negatiivset testi tulemust (PCR-meetodil). Proov tuleb anda mitte varem kui 3 kalendripäeva enne Vene Föderatsiooni territooriumile saabumist. Dokument peab olema vene- või inglise keeles.
Kui selline dokument puudub - tuleb läbida Covid-19 test (PCR-meetodil) 3 kalendripäeva jooksul alates VF territooriumile saabumisest.
- VF kodanikud peavad 3 kalendripäeva jooksul alates VF territooriumile saabumisest läbima koroonaviiruse testi PCR-meetodil või jääma 14 päevaks elukohajärgsesse eneseisolatsiooni.

3. Väljasõit Venemaalt
Vene Föderatsioonist lahkumise kord on reguleeritud vastavad VF valitsuse määrustele ja on lubatud:
- välismaalastele (piiranguteta),
- välismaalastele, kes elavad VF territooriumil alaliselt (Venemaa elamisloa olemasolul, ÜHEKORDSELT!)
- VF kodanikele, kes:
✅omavad teist kodakondsust või elamisluba teises riigis (ühekordselt),
✅sõidavad ravile või seoses lähisugulase surmaga (piiranguteta),
✅ sõidavad hooldust vajava lähisugulase (abikaasad, vanemad, lapsed, lapsendajad, lapsendatud lapsed) juurde, eestkostjad ja usaldusisikud (ühekordselt),
✅ sõidavad VF väljaspool elavate pereliikmete juurde (ühekordselt),
✅ sõidavad õpingutele või tööle (ühekordselt).
Samal ajal ei kehti need piirangud Vene Föderatsiooni kodanikele, kes reisivad üle riigipiiri rahvusvahelise õhutranspordi kaudu.

Täpsemalt kehtivatest reeglitest jälgige VF Piirivalveameti kodulehelt.

4. Eestisse sisenemine
Sissesõit Eesti territooriumile on lubatud järgmiste kategooriate kodanikele:
- e
esti Vabariigi kodanikud, välisriikide kodanikud, kellel on Eestis elamisluba või elamisõigus, samuti need isikud, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Eesti Vabariik,
- рaigusnähtudeta välisriikide kodanikud, kes reisivad transiidina läbi Eesti, oma alalisse elukohta või kodakondsusriiki. Kui välisriikide kodanik on läbisõidul, siis 14-päevane karantiin tema suhtes ei kehti,
- Politsei- ja piirivalveamet võib erandina lubada Eestisse siseneda välismaalastel, kellel pole haigusnähte ja kelle järeltulijad (lapsed ja nende järeltulijad) või ülenejad sugulased (vanemad ja nende esivanemad) või kelle abikaasa on Eesti Vabariigi kodanik või omab elamisluba või õigust elada Eestis. Loa saamiseks täitke ära eritaotluse vorm ja saata see e-postiga ppa@politsei.ee
- välisriikide kodanikud, kellele ei kehti valitsuse korraldus, kuid kes on saanud Eesti Politsei- ja Piirivalveametilt eriloa piiri ületamiseks. Loa saamiseks täitke ära eritaotluse vorm ja saatke see e-postiga ppa@politsei.ee
- sissesõiduloaga isikute gruppidele, vastavalt kinnitatud nimekirjadele
- Eestisse tööle ja õppima saabuvad välisriikide kodanikud peavad arvestama sellega, et vastavalt EV valitsuse korraldusele nr 169 on vaja teha COVID-19 test ja seda korrata pärast 14-päevase isolatsiooni lõppemist (lähemalt EV valitsuse korralduses nr 172).

Kõigi piiriületust puudutavate küsimuste korral pöörduge otse Eesti Politsei- ja Piirivalveameti poole (tel. + 3726123000; e-post ppa@politsei.ee ). Kui plaanite näiteks piiri ületada kontrollpunktis Ivangorod-Narva, saate nendega otse ühendust võtta telefonil +3723331600 ja e-posti teel ida@politsei.ee

Kui tekib kahtlusi Eestisse siseneda lubatud kodanike kategooriasse kuulumise osas, on vaja saada Eesti Politsei- ja Piirivalveameti luba ning tegutseda vastavalt saadud vastusele.

Kõigile välisriikide kodanikele, kellel puudub viisa, kuid kes on saanud Eesti Politsei- ja Piirivalveametilt spetsiaalse sissesõiduloa, väljastatakse Eesti Vabariigi konsulaaresindustes viisa.

Kõik saabuvad Venemaalt välismaalased ja kodanikud, kelle suhtes on alates 4. maist 2020. a kohaldatud määratud elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumise keeldu, on kohustatud täitma vastavat piirangut kuni määratud tähtaja möödumiseni. (täpsemalt EV valitsuse korralduses nr 169 ). Liikumispiirangu ajal on väljaspool Eestit reisimine keelatud!

Lisainformatsioon:

https://www.kriis.ee/et/reisimine-eestisse-valisriikide-kodanikud https://www.riigiteataja.ee/akt/306072020002
https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov
https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord