Äriviisa

 

Äriviisa

 

Tähtis teada

Tavaline äriviisa väljastatakse Eesti kodanikele, teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kes sisenevad Vene Föderatsiooni territooriumile ärieesmärkidel (läbirääkimiste pidamine, seminarid, konverentsid, kohtumised äripartneritega).

Väljastatakse Vene Föderatsiooni Föderaalse migratsioonitalituse (ФМС России), Venemaa välisministeeriumi (МИД России) poolt vormistatud kutse või organisatsiooni kirjaliku pöördumise* alusel.

Võib olla ühe- või kahekordne kehtivusajaga kuni 90 päeva või mitmekordne kehtivusajaga kuni 1 aasta (kui Vene Föderatsiooni rahvusvaheline leping ei näe ette muud).

Tähelepanu! Viibimine Vene Föderatsiooni territooriumil mitmekordse tavalise äriviisa alusel ei tohi ületada 90 päeva igast 180 päevast.

Tähelepanu! Tervisekindlustuse poliisis peab olema märgitud:

 1. lepingu sõlmimise kuupäev;
 2. poliisi number;
 3. kindlustaja ees- ja perekonnanimi;
 4. kindlustusandja rekvisiidid;
 5. poliisi kehtivusaeg peab hõlmama kogu Venemaa territooriumil viibimise aja ühe- või kahekordse viisa korral ja esimese sõidu tähtaja mitmekordse viisa saamise korral;
 6. ravi- ning ravi- ja transporditeenuste loetelu, kaasa arvatud põrmu kodumaale tagasitoomine;
 7. kindlustus peab katma kogu maailma või Vene Föderatsiooni, Euroopa kaasa arvatud Venemaa;
 8. kindlustusandja allkiri.

Läbivaatamiseks ei võeta vastu kindlustuspoliise, kinnituskirju, mis ei sisalda nimetatud andmeid, formulare kindlustusfirmade pitsatitega jne.

Mitmekordsete aastaste ja pikema tähtajaga viisade vormistamiseks esitab taotleja ravikindlustuse poliisi, mis kehtib esimese Venemaa reisi ajal. Sealjuures tuleb taotlejat hoiatada, et taoline kindlustus peab tal olema ka iga järgmise reisi ajal Venemaale. Kindlustuspoliisi puudumisel võib välisriigi kodanik olla võetud haldusvastutusele kuni sisenemise keeluni Vene Föderatsiooni territooriumile.

*Kirjalik pöördumine. Käesolev dokument peab olema vormistatud ametlikul kirjaplangil kõikide kutsuva organisatsiooni rekvisiitidega ning sisaldama järgmisi andmeid:

а) kutsutud isiku kohta: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikutunnistuse number, sõidu eesmärk ja kuupäevad, sisenemiste arv, külastuste marsruudid;

b) kutsuva juriidilise isiku, ettevõtte, organisatsiooni kohta: antud juriidilise isiku täielik nimetus, aadress, maksumaksja individuaalne number, registreerimisnumber, pöördumisele allakirjutanud isiku nimi ja ametikoht, organisatsiooni pitsat;

Tähelepanu! Liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid isikutele, tingimusel et neile on eelmise aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa, nad on seda kasutanud külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivate õigusaktide kohaselt ning et on olemas alus mitmekordse viisa taotlemiseks.

Vajalikud dokumendid

Tavalise ühe-, kahe- või mitmekordse äriviisa vormistamiseks tuleb esitada:

 1. Kutse Vene Föderatsiooni, mille on vormistanud Vene Föderatsiooni Föderaalne migratsioonitalitus; või

  Venemaa välisministeeriumi otsus viisa väljastamise kohta (teleks); või

  Vastuvõtva Venemaa organisatsiooni kirjalik pöördumine (mitmekordse viisa taotlemisel peab esitama originaali);

 2. Välispass, milles on vähemalt 2 puhast lehte viisade kleepimiseks ning mis kehtib veel vähemalt 6 kuud peale viisa kehtivusaja lõppu;
   
 3. Täidetud,välja prinditud ja allkirjastatud taotleja  poolt isiklikult viisaankeet (dokumentide esitamise kohaks tuleb valida linn ja viisakeskus, kuhu kavatsete dokumendid esitada). Foto peab olema ankeedile kleebitud sirgelt ja rangelt selleks ette nähtud raamidesse;

 4. Värvifoto 3,5X4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Inimene peab olema fotol kujutatud õlgadeni. Näo kujutis peab olema foto keskosas, näoilme peab olema neutraalne, ilma naeratuseta, suu suletud;

 5. Ravikindlustuspoliis, mis kehtib Vene Föderatsiooni territooriumil ja katab kogu viisa kehtivuse aja, välja arvatud vastastikuste kokkulepete juhtumid.

Tähelepanu! Kui te ei ole Eesti Vabariigi kodanik, võib konsulaarasutus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente viisa vormistamiseks, kutsuda vestlusele või pikendada viisa vormistamise tähtaega.

Tariifid ja tähtajad

Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikele

Viisa vormistamise
ligikaudne tähtaeg
(sisseandmise päev
ei lähe arvesse)*

Teenustepakett
„Kõik hinnas“ **

Viisataotleja poolt esitatud dokumendipaketi töötlemine***

Ühekordne / kahekordne viisa

8 tööpäeva

270 €

190

5 tööpäeva

430 €

350

Mitmekordne viisa (kehtivusajaga kuni 1 aasta)

Kuni 15 tööpäeva

410 €

350

5 tööpäeva

On vaja esitada kutse Venemaa Siseministeeriumi (МВД РФ) 

570

Mitmekordne viisa (kehtivusajaga 2-5 aastat)

Kuni 15 tööpäeva

alates 500 €

350

 NB! VF konsulaarasutustel on õigus kutsuda esitatud oma dokumendipaketi taotlejat vestlusele ning muuta või pikendada viisataotluse läbivaatamise tähtaega 30 päevaks.

** Hinna sisse on arvestatud konsulaartegevuse viisalõiv ja paketi „Kõik hinnas“ teenustasu 

*** Hinna sisse on arvestatud konsulaartegevuse viisalõiv ja vahendustasu. See hind kehtib siis, kui viisataotleja esitab enda oma dokumentide paketi.

Lisatasu eest saab meie juures vormistada reisikindlustuspoliisi, teha foto ja tellida passi tagastust kulleri vahendusel. Palun tutvuge lisateenuste hinnakirjaga.

Pöörake tähelepanu! Kirjalikud pöördumised mitmekordsetele viisadele võetakse vastu vaid originaal blanketil. Kiireid mitmekordseid viisasi, Venemaa vastuvõtva organisatsiooni kirjaliku pöördumise alusel, ei vormistata. Kiir mitmekordset viisat saab vormistada ainult juhul, kui on olemas Venemaa Siseministeeriumi (МВД России) migratsioonitalituse poolt vormistatud kutse või Vene Föderatsiooni välisministeeriumi (МИД РФ) otsus (telex).

Kui Te pole Eesti Vabariigi või Euroopa Liidu kodanik, siis palun täpsustage Teie viisa maksumus tel.+372 5551261 Viisakeskuse operaatori juures. Palume tutvuda teenuste osutamise tingimustega ja isikuandmete kaitsega siin enne viisa taotlemise dokumentide esitamist.

Tähelepanu! Arvestada tasub sellega, et viisa olemasolu ei garanteeri riiki sisenemist. Lõpliku otsuse teeb piiriteenistuse töötaja.
Teie poolt tellitud viisa tüüp peab tingimata vastama teie reisieesmärgile:
Äriviisa puhul eesmärk on äri ajamine, välisspetsialistina üritustel osalemine või konverentsidel/seminaridel osalemine.
Vastasel juhul on piiriametnikel õigus riiki sisenemine keelata!


Ankeedi täitmine

Ankeedi täitmine või parandamine

Viisakeskuses saate kasutada viisaankeedi täitmise ja parandamise teenust. Antud teenuse maksumus ei sisaldu teenustasus ja moodustab 5 EUR. Käesolevat teenust saab küsida viisadokumentide esitamisel.