Deklaratsioon

Taotlejate isikuandmete kaitse deklaratsioon

Ettevõte tagab taotlejate isikuandmete töötlemisel nende põhiõiguste ja -vabaduste kaitse, sealhulgas õiguse eraelu puutumatusele, isikliku- ja pereelu puutumatuse ning õigused vastavalt siseriikliku isikuandmete kaitse seadusele.

Ettevõte saab taotleja poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmed, viisa saamise eesmärgil selleks, et neid töödelda ja valmistada ette dokumendid läbivaatamiseks konsulaarosakonnale.

Isikuandmete ulatuse ja sisu suuruse määramisel lähtub ettevõte põhjendatud vajadustest ning samuti siseriiklikust isikuandmete kaitse seadusest.

Isikuandmete objekt - füüsiline isik, kes on otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatav isikuandmete abil.

Isikuandmed - igasugune informatsioon, mis kuulub otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatavale isikule (isikuandmete objekt).

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine toimub üksnes isikuandmet objekti nõusolekul või muudel õiguslikel alustel. Isikuandmete töötlemine toimub ainult eesmärgil, mis on seotud tellitud teenuse ettevalmistamisega ja dokumentide esitamisega edasiseks menetlemiseks konsulaarosakondades.

Isikuandmete töötlemine ei ole lubatud, kui see on vastuolus isikuandmete kogumise eesmärgiga.

Isikuandmete töötlemise all mõeldakse tehtavaid toiminguid (tegutsemine) või tegevuste kogumit (toimingud) mis on toime pandud isikuandmetega kasutades automatiseeritud või mitte automatiseeritud vahendeid, sealhulgas andmete kogumine, salvestamine, klassifitseerimine, ladustamine, uuendamine, muutmine, kasutamine, edastamine, blokeerimine, depersonaliseerimine, kustutamine ja hävitamine.

Isikuandmete säilitamise tähtajad on vasavuses siseriikliku isikuandmete kaitse seadusega.

Isikuandmete kaitse

Saadud isikuandmete kaitse on ettevõttele kohustuslik nõue.

Selle eesmärgi saavutamiseks on juurdepääs isikuandmetele rangelt reguleeritud, volitamata või juhuslik juurdepääs, isikuandmete hävitamine, muutmine, blokeerimine, kopeerimine ning samuti muu ebaseaduslik tegevus on kaitstud kaasaegse riist- ja tarkvaraga.

Ettevõte tagab isikuandmete konfidetsiaalsuse ja kohustub neid ilma isikuandmete objekti nõusolekuta mitte avaldama.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Isikuandmeid võib edastada kolmandatele isikutele isikuandmete objekti nõusolekul ja ainult eesmärgil, mis on seotud tellitud teenuse osutamisega.

Isikuandmete edastamine ettevõtte poolt toimub konfidetsiaalselt, andmata infot kolmandatele isikutel, kes ei ole seotud isikuandmete objektile teenuse osutamisega.

Juhul kui ettevõte annab isikuandmete objekti nõusolekul lepingupartnerile ülesande töödelda isikuandmeid, siis isikuandmete kaitse eest kannab vastutust ettevõte. 

Informatsiooni esitamine isikuandmete kohta

Taotleja isikliku sooviavalduse alusel annab ettevõte teavet kõigi taotlejale kuuluvate säilitatud isikuandmete kohta. Isikuandmete väljastamine seaduslikele esindajatele või isikuandmete objekti poolt volitatud isikutele on välistatud.