Dokumentide tunnustamine

 

 

Dokumendi tunnustamine on protseduur, mis võimaldab anda dokumendile õigusjõu selle tunnustamiseks teises riigis, teisisõnu - et ühes riigis välja antud dokument kehtiks ka teises riigis ja seda saaks esitada teise riigi ametlikele organitele või organisatsioonidele, tuleb kinnitada dokumendi väljastanud ametniku volitusi, allkirja ja pitsati/pitseri ehtsust.

Dokumentide tunnustamise variandid:

LEGALISEERIMINE

APOSTILLIMINE

ÄRIDOKUMENTIDE LEGALISEERIMINE KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJAS

LEGALISEERIMINE

Legaliseerimine on mõeldud dokumentide vahetamiseks riikide vahel, kes ei ole 5. oktoobri 1961. aasta Haagi konventsiooni https://www.riigiteataja.ee/akt/78280 liikmed. Nende hulka kuulub enamik Araabia, Aasia ja Aafrika riike. Selline legaliseerimine eristub oma keerukuse ja paljude vajalike kinnituste tõttu. Legaliseerimine on formaalsus, millega pädev ametiasutus kinnitab avaliku dokumendi allkirja ja dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust või allakirjutanud isiku pädevust. Legaliseerimine ei kinnita dokumendi sisu ega õiguspärasust ning ei määra ette ära dokumendi kasutatavust Eesti õigusruumis.

Dokumendi legaliseerimine toimub dokumendi allkirjastanud isiku allkirja ja allkirjanäidise, samuti pitseri ja pitserinäidise või templi ja templinäidise võrdlemise teel.

Sel viisil legaliseeritud dokumendid kehtivad ainult selles riigis, kuhu need esitatakse.

SAMM 1: DOKUMENDI TÕLKIMINE

Atesteeritud või vandetõlk tõlgib dokumendi selle riigi riigikeelde, kuhu dokumendid esitatakse. Mõni riik (nt Tai) aktsepteerib ka inglise keelde tõlgitud dokumente.

SAMM 2: TÕLKE NOTARIAALNE KINNITAMINE

Kui vandetõlk pole akrediteeritud sihtriigi keelde tehtud tõlgete tegemiseks, siis selles etapis tõendab volitatud notar oma pitsati ja allkirjaga tõlke teinud tõlgi allkirja õigsust.

SAMM 3: DOKUMENDI SERTIFITSEERIMINE PÄDEVA ASUTUSE POOLT

Pärast seda esitatakse dokumendid pädevale riigiasutusele, milles nad kinnitavad notari allkirja ja pitseri jäljendi autentsust.

SAMM 4: DOKUMENDI SERTIFITSEERIMINE VÄLISMINISTEERIUMI POOLT

Seejärel esitatakse dokumendid välisministeeriumi konsulaarosakonda. Seal tunnustatakse varem saadud templi ja allkirja autentsust. Kui vastus on positiivne, saab taotleja välisministeeriumilt volitatud isiku allkirja ja pitsatiga kinnituse.

SAMM 5: DOKUMENDI SERTIFITSEERIMINE TEISE RIIGI SAATKONNA POOLT

Selle riigi saatkonnas, kelle jaoks dokumenti koostatakse, kontrollitakse välisministeeriumi volitatud isiku allkirja ja pitsati jäljendit. Kui kõik on korras, ilmub dokumendi tõlkele veel üks tunnustav tempel.

Nagu näete, järgneb iga etapp eelmisele, nii et te ei saa neid läbida korraga ega vahetada nende järjekorda. Protseduuri põhiolemus on allkirjade ja templite järjepidev saamine:

  • Tõlgi allkiri
  • Notari allkiri ja pitsat
  • Asukohariigi pädeva asutuse allkiri ja pitsat
  • Aukohariigi välisministeeriumi pädeva töötaja allkiri ja pitsat
  • Välisriigi saatkonna pädeva töötaja allkiri ja pitsat

Seetõttu näeb dokumendi tõlke viimane leht välja nagu templite ja allkirjade kogumik.

NÄIDE. Venemaa dokument, mis on läbinud legaliseerimise Hiina jaoks:

Ärge unustage, et legaliseerimine on riigiteenus, seetõttu peate lisaks tõlgile ja notariaalsele tõestamisele maksma ka riigilõivu. Lisaks kehtestab iga riik selle teenuse eest ka oma konsulaartasu, mida makstakse otse saatkonnas.

Kui palju lõppkokkuvõttes dokumendi legaliseerimine teile maksma läheb, sõltub iga vajaliku etapi läbimise keerukusest ja maksumusest, millele lisandub veel 30 eurot meie spetsialistide teenustasu kõigi vajalike probleemide lahendamise eest.

APOSTILLIMINE

  1. oktoobri 1961. aasta Haagi konventsioonis osalevate riikide https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 suhtes kohaldatakse lihtsustatud legaliseerimissüsteemi ehk dokumendi apostilliga kinnitamist. Põhiliselt kuuluvad siia loetellu Euroopa Liidu riigid, USA, Kanada, Venemaa, Austraalia, Ladina-Ameerika ja mõned teised.

Reeglina kinnitatakse apostilliga:

- dokumendid, mis pärinevad riigi jurisdiktsioonile alluvalt asutuselt või ametnikelt, sealhulgas kohtudokumendid;

- haldusdokumendid;

- notariaalaktid;

- ametlikud märked, näiteks registreerimismärge; Viisa, mis tõendab teatud kuupäeva; allkirja, notari poolt tõestamata dokumendil;

- perekonnaseisudokumendid: sünnitunnistus, abielutunnistus, lahutustunnistus, surmatunnistus, lapsendamistunnistus jne, samuti perekonnaseisuasutuste tõendid. Kinnitatakse dokumendi väljaandmise kohas;

- haridusdokumendid: diplomid lisadega, tunnistused lisadega jne.;

- ministeeriumite ja nende allasutuste, sealhulgas asjaomaste õigusasutuste, samuti notari poolt kinnitatud dokumentide koopiad.

Apostilliga kinnitatakse nii ametlike dokumentide originaalid kui ka notariaalselt kinnitatud koopiad.

Apostilliga ei kinnitata:

- Diplomaatilisi või konsulaaresindajate poolt väljastatud dokumente (legaliseerimine pole vajalik);

- kaubandus- või tollimenetlusega otseselt seotud haldusdokumente.

SAMM 1: KOOPIA NOTARIAALNE KINNITAMINE

Mõnede dokumentide, näiteks diplomite ja muude riiklike tunnistuste koopiad on vaja kinnitada apostilliga. Selline koopia peab olema notari poolt nõuetekohaselt kinnitatud.

SAMM 2: DOKUMENDI APOSTILLIGA KINNITAMINE PÄDEVA ORGANI POOLT

Riigiasutus, kelle jurisdiktsioonis kinnitamist vajav dokument asub, kinnitab dokumendi ehtsust Konventsiooniga ette nähtud kindlate andmetega blanketil (apostillil).

SAMM 3: TÕLKIMINE JA NOTARIAALNE KINNITAMINE

Kõige sagedamini on siiski vaja dokumendi täielikuks kasutamiseks teise riigi territooriumil selle kinnitatud tõlget välisriigi riigikeelde, kus dokumenti kasutatakse.

Kui palju lõppkokkuvõttes dokumendi apostilliga kinnitamine teile maksma läheb, sõltub iga vajaliku etapi läbimise keerukusest ja maksumusest, millele lisandub veel 30 eurot meie spetsialistide teenustasu kõigi vajalike probleemide lahendamise eest.

ÄRIDOKUMENTIDE LEGALISEERIMINE

Samuti tuleb legaliseerida ettevõtete äritegevusega seotud dokumendid (välja arvatud riiklikud dokumendid, mille suhtes kehtib legaliseerimise või apostilliga kinnitamise tavamenetlus). Seda protsessi viib läbi kaubandus-tööstuskoda või mõni muu pädev asutus.

SAMM 1: TÕLGE JA NOTARIAALNE KINNITAMINE

Dokumendi tõlkimise selle riigi riigikeelde, kus dokumendid esitatakse, teostab diplomeeritud või vandetõlk. Seejärel kinnitab notar oma allkirja ja pitsatiga tõlgi allkirja ning vajadusel kinnitab ka dokumendi koopia.

SAMM 2: DOKUMENDI KINNITAMINE KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA POOLT

KTK kinnitab dokumendi vastava kinnitusega. Juhtub, et dokumendi esitamiseks teisele osapoolele sellest märkest piisab. Enamikul juhtudel on siiski vaja täielikku legaliseerimist, sealhulgas saatkonna kinnitust, aga see tuleks dokumendi saajaga eelnevalt välja selgitada.

SAMM 3: KONSULAAROSAKONNA KINNITUS

KTK poolt märgistatud dokumendid tuleb esitada sihtriigi saatkonnale, kus neid hakatakse esitama. Seejärel paneb saatkond dokumendile vastava kinnituse. Nüüdsest loetakse dokument sihtriigis kasutamiseks täielikult legaliseerituks.

SAMM 4: DOKUMENDI KINNITAMINE TEISE RIIGI SAATKONNAS

Selle riigi saatkonnas, mille jaoks dokumenti koostatakse, võrreldakse välisministeeriumi volitatud isiku allkirja ja tema pitsati jäljendit. Kui tulemus on positiivne, ilmub dokumendi tõlkele veel üks kinnitus.

Kui palju lõppkokkuvõttes dokumendi legaliseerimine teile maksma läheb, sõltub iga vajaliku etapi läbimise keerukusest ja maksumusest, millele lisandub veel 30 eurot meie spetsialistide teenustasu kõigi vajalike probleemide lahendamise eest.

KAASUVAD TEENUSED: TÕLKIMINE JA NOTARIAALNE KINNITAMINE

Reeglina on dokumentide legaliseerimiseks ja apostillitud dokumendi edasiseks kasutamiseks vajalik notariaalselt tõestatud tõlge või akrediteeritud vandetõlgi tõlge, samuti dokumentide kinnitatud koopiad.

Teeme koostööd pikaajaliste partneritega: notarite, tõlkebüroode ja akrediteeritud vandetõlkidega ning aitame teid dokumentide tõlkimisel ükskõik millisesse keelde ja kinnitame selle notariaalselt nende riikide notarite juures, kus te plaanite dokumente esitada.

Nii dokumentide hilisemaks legaliseerimiseks kui ka muul otstarbel kasutamiseks on vaja notariaalselt kinnitatud tõlget ja koopiate notariaalset kinnitust.

Nende teenuste hind lisatakse koondarvele, millele lisandub veel 30 eurot meie spetsialistide teenustasu kõigi teie dokumentide tõlkimise ja kinnitamisega seotud probleemide lahendamise eest.

AITAME TEIL DOKUMENTIDE LEGALISEERIDA

Legaliseerimine on keeruline, pikk ja etapiviisiline menetlus ning ka näiliselt lihtsama apostilliga kinnitamise juures on mõned nüansid. Vigaste dokumentide esitamisel võite kaotada aega ja mõnikord ka raha.

Spetsialistide poole pöördudes saate riske vähendada ja säästa aega ning närve - päästame teid rutiinist ja läbime dokumentide legaliseerimiseks teie eest terve hulga teenuseid: vandetõlked, notariaalne tõestamine, apostill, legaliseerimine, dokumentide kullerteenus jne.

Peate lihtsalt tutvustama meile oma dokumente ja visandama ülesande – kogu „must“ töö, tasude maksmine ja vajalike instantside läbimine, jääb teie jaoks kulisside taha.

Mõnel juhul võime tellida ka apostilli kiirendatud kinnitamise või dokumendi legaliseerimise, mida ei saa teha dokumentide iseseisval esitamisel. Tavaline dokumentide töötlemise aeg lüheneb sel juhul poole võrra või isegi kolm korda.

Aitame teid paberimajandusega nii elukohariigis kui ka teistes riikides. Kui teie dokumendid on välja andnud Venemaa, USA, Türgi, Austria, Tšehhi Vabariigi, Prantsusmaa, Šveitsi, Saksamaa või Küprose ametivõimud, säästame teid vajadusest reisida nendesse riikidesse dokumentide vormistamiseks. Lai kohaloleku geograafia võimaldab meil need protseduurid teie jaoks ise läbi käia ja teie saate lihtsalt kulleriga juba valmis dokumendid kätte.

MIKS VALIDA MEID
- Teie dokument toimetatakse kätte võimalikult kiiresti, kasutades usaldusväärset ekspressposti;
- Te saate dokumendi apostillida või konsulaarosakonnas legaliseerida, ilma et peaksite volitatud organites isiklikult viibima;
- maksame kõik riigilõivud ja arved ning koos legaliseeritud dokumendiga edastame teile kõik arved, faktuur-arved ja selle dokumendi vormistamise tööde akti;
- Meile saate maksta mis tahes viisil, mis on teile mugav.

Meie spetsialistid on valmis teid tasuta nõustama apostillide ja legaliseerimiste küsimustes nii Eestis kui ka teistes riikides.

Võtke meiega ühendust e-postiga info@ifs-estonia.com või helistage +3726181262 ja teeme teile isikliku pakkumise meie teenuste maksumuse kohta, lähtudes dokumendi tüübist, päritoluriigist ja vajalikest protseduuridest.