Küsimused-Vastused

 

 

1. KUIDAS REGISTREERIDA ENNAST VASTUVÕTULE?
2. KAS SAAN ESITADA DOKUMENDID VÄLJASÕITVA ISIKU ASEMEL?
3. KAS SAAN ESITADA KORRAGA MITME ISIKU DOKUMENDID? MITU REGISTREERIMIST VASTUVÕTULE TULEB ON-LINE BRONEERIMISSÜSTEEMIS LUUA JA KELLE ANDMED SEALJUURES SISESTADA?
4. KAS TULEB REGISTREERIDA ENNAST VASTUVÕTULE PASSI SAAMISEKS?
5. KAS VÕIN TAOTLEDA ÜHEAEGSELT KAHE VIISA VÄLJASTAMIST?
6. KUST VÕIB SAADA INFORMATSIOONI MULLE VAJALIKU VIISA TÜÜBI KOHTA?
7. MILLIST TÜÜPI KINDLUSTUST MINA VAJAN?
8. MILLISTEL JUHTUDEL ON VAJA ESITADA HIV PUUDUMISE KOHTA SERTIFIKAAT?
9. MILLISES OLUKORRAS JA MILLISTE DOKUMENTIDE ORIGINAALID PEAVAD OLEMA TINGIMATA ESITATUD?
10. MILLISTE RIIKIDE KODANIKUD EI VAJA VENE FÖDERATSIOONI VIISAT?
11. MINA EI OLE EL KODANIK, MILLISED ON SELLISEL JUHUL VIISA VÄLJASTAMISE TINGIMUSED
12. MITU PÄEVA VÕIB KESTA REIS TURISMIVIISAGA?
13. MINUL ON VENEMAA LENNUJAAMAS ÜMBERISTUMINE, KAS ON VAJALIK TRANSIIDIVIISA
14. MINUL ON PLAANIS AUTOREIS MÖÖDA VENEMAAD, MILLISEID LISADOKUMENTE VÕIB VAJA MINNA?
15. KAS VÕIN SAADA KIIRVIISA. MILLISED ON VIISADE VÄLJASTAMISE TÄHTAJAD?
16. KUIDAS VÕTTA END VENEMAALE JÕUDES SIHTKOHAS ARVELE?


1. KUIDAS ENNAST VASTUVÕTULE REGISTREERIDA?

Viisakeskuses on nähtud ette erinevad vastuvõtule registreerimise võimalused. Teie võite:

- Registreerida vastuvõtule iseseisvalt on-line registreerimissüsteemis;
- Helistada ühel kodulehel äratoodud telefonidest ja registreerida ennast vastuvõtule operaatori vahendusel;
- Tulla Viisakeskusesse ja registreerida ennast vastuvõtule isiklikult.

Grupi (6 ja rohkem inimest) viisade taotlusi saab registreerida telefoni teel.


2. KAS SAAN ESITADA DOKUMENDID VÄLJASÕITVA ISIKU ASEMEL?

Jah. Sealjuures märgitakse Venemaa Viisakeskuse teenuste eest esitatavale arvele väljasõitja nimi, st inimese nimi, kelle pass saadetakse konsulaati.

Lähisugulaste dokumentide sisseandmisel piisab tõestuseks abielutunnistusest või sünnitunnistusest. Kuni 14-aasta vanuse lapse eest võib ankeedi allkirjastada seaduslik esindaja (koos oma õigusliku aluse äramärkimisega: ema, isa, eestkostja jne.). Organisatsiooni/firma töötajate taotluste sisseandmisel peab olema kaasas pädeva isiku allkirjaga volitus (töötaja nimele, kes toob ja kelle kohta tuuakse sisse taotlused). Kolmandate isikute eest saab taotluse sisse tuua vaid notariaalse volikirja alusel.


3. KAS SAAN ESITADA KORRAGA MITME ISIKU DOKUMENDID? MITU REGISTREERIMIST VASTUVÕTULE TULEB ON-LINE BRONEERIMISSÜSTEEMIS LUUA JA KELLE ANDMED SEALJUURES SISESTADA?

Tutvuge palun on-line broneerimissüsteemi kasutustingimustega:

P.2. Üks vastuvõtuaeg sisaldab endas ühe taotleja ühe füüsilise isiku ühe dokumendipaketi teenindamist.

P.3. Vastuvõtule registreerimisel tuuakse ära isiku andmed, kellele vormistatakse viisa, kuigi dokumentide paketiga võib tulla tema esindaja.

See tähendab, kui esitate dokumendid mitme inimese eest peate looma mitu järjestikust kirjet iga inimese kohta, tuues ära iga kord isiku andmed, kelle dokumendipaketi esitate viisa taotlemiseks.

Grupi (6 ja rohkem inimest) viisade taotlusi saab registreerida telefoni teel.


4. KAS TULEB REGISTREERIDA ENNAST VASTUVÕTULE PASSI SAAMISEKS?

Ei. Passid väljastatakse iga päev ajavahemikul 09.00-17.00.

Dokumentide vastuvõtmisel teatab klienditeenindaja passi kättesaamise võimaliku kuupäeva ja ligikaudse kellaaja. Vastavalt Teie soovile saame kulleriga toimetada passi Teile koju või töökohta.

Viisa andmete õigsuse palume kontrollida passi kättesaamisel klienditeenindaja leti juurest lahkumata. Hilisemaid pretensioone pole meil võimalik rahuldada.


5. KAS VÕIN TAOTLEDA ÜHEAEGSELT KAHE VIISA VÄLJASTAMIST?

Vastavalt Vene Föderatsiooni seadusandlusele ei tohi olla ühes passis kahte kehtivat Vene viisat.

Kui teie passis on juba kehtiv viisa (näiteks kasutamata ühekordne viisa, kahekordne viisa, mille alusel on riiki sisenetud ainult üks kord või kasutamata mitmekordne viisa) soovitame esitada dokumendid uue viisa väljastamiseks mitte varem kui 10 päeva enne kehtiva viisa lõppemist.


6. KUST VÕIB SAADA INFORMATSIOONI MULLE VAJALIKU VIISA TÜÜBI KOHTA?

Informatsiooni viisa tüüpide kohta võib leida viisakeskuse kodulehel alapunktist “Viisade tüübid“ või Vene Föderatsiooni Suursaatkonna kodulehel.


7. MILLIST TÜÜPI KINDLUSTUST MINA VAJAN?

Kindlustus hüvitab kodust emal aset leidnud ootamatu haigusega või õnnetusjuhtumiga seotud kulud:

- Kiirabi, haigla- ja arstiravi, ravimid;
- Haige kohaletoimetamine kodumaale;
- Kindlustatu saatja majutus ja elamine;
- Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumi korral matmiskulud välismaal või kulud surnukeha  toimetamiseks kodumaale.

Venemaa Föderatsiooni viisa vormistamiseks tuleb esitada kehtiva poliisi originaal. Poliis peab olema väljastatud ettevõte poolt, millel on sõlmitud leping Venemaa partneriga kindlustuskohustuse vastastikuse täitmise kohta.

Kirjas peavad olema toodud ära lepingu number ja kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi.

Kindlustus peab kehtima kogu Venemaa territooriumil ning kogu Venemaal viibimise aja vältel.

Kodanikud, kes taotlevad mitmekordse aastase viisa väljastamist, peavad esitama esimese reisi ajal kehtiva kindlustuse.


8. MILLISTEL JUHTUDEL ON VAJA ESITADA HIV PUUDUMISE KOHTA SERTIFIKAAT?

Sertifikaat HIV puudumise kohta on vajalik kõigile neile, kes taotlevad töö- või õppeviisat (ühe-, kahe- või mitmekordset) Venemaa Föderaalse migratsioonitalituse (ФМС России) või Venemaa välisministeeriumi (МИД России) poolt vormistatud kutse alusel, samuti neile, kes taotlevad ajutiselt Venemaale elama asuva isiku viisat. Sertifikaat peab vastama sätetele, mis on ära toodud "Lisas №1, Venemaa Föderaalse Biomeditsiinilise Agentuuri (ФМБА России) käskkirjas №246 alates 2014/09/16", seda täidetakse vene või inglise keeles ning see kehtib kolm kuud alates uuringu teostamisest.


9. MILLISES OLUKORRAS JA MILLISTE DOKUMENTIDE ORIGINAALID PEAVAD OLEMA TINGIMATA ESITATUD?

Originaalid peavad olema:

- Pass, mis kehtib veel vähemalt 6 kuud peale viisa kehtivusaja lõppu või 18 kuud alates viisa algusest (õppe- ja tööviisad puhul);

- Väljaprinditud ja taotleja poolt isiklikult allakirjutatud viisaankeet. Ankeedi täitmisel palume pöörata tähelepanu punktile dokumentide esitamise koha kohta. Teie poolt valitud dokumentide esitamise koht on märgitud väljaprinditud ankeedil (ülemises osas, ankeedi numbri all). Allkiri peab vastama allkirjale passis. Eeltäidetud elektroonset ankeeti on võimalik trükkida viisakeskuses kohapeal. Vajadusel täidavad meeleldi meie operaatorid viisaankeedi Teie eest;»

- Värvifoto 3,5x4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Foto viisa jaoks saate samuti teha meie viisakeskuses;

- Välismaalasest turisti vastuvõtmise kinnitus, mille on väljastanud reiskorraldusfirma turismiviisa taotlemisel;

- Mitmekordse viisa  taotlemisel vastuvõtva Venemaa organisatsiooni kirjalik kutse.

- Era-, mitmekordsete  töö-, õppe-, humanitaar- ja äriviisade vormistamisel Venemaa Siseministeeriumi migratsiooni talitus (ГУВМ МВД России mis kuni 2017a. oli ФМС России) kutse alusel on originaali esitamine  kohustuslik.

- Kindlustuspoliisi kehtivust kinnitav kiri kindlustusettevõttelt;

- HIV-infektsiooni puudumise sertifikaat. Sertifikaat täidetakse vene või inglise keeles ja on kehtiv 3 kuud alates analüüside tegemisest.

Tähelepanu: Konsulaarasutusel on õigus nõuda dokumentide originaale, mille koopiad olid varem esitatud läbivaatamiseks.


10. MILLISTE RIIKIDE KODANIKUD EI VAJA VENE FÖDERATSIOONI VIISAT?

Vene Föderatsiooni sissesõudviisat ei vaja nende riikide kodanikud, kes on sõlminud Venemaaga kokkuleppe viisavabaduse või viisarežiimi lihtsustamise kohta. Riikide ajakohast nimekirja saate alati kontrollida Venemaa Välisministeeriumi konsulaarosakonna kodulehelt lõigust "Venemaa Föderatsiooni sisenemise tingimused välisriikide kodanikele". Reeglina ei nõua viisat lühiajalised sõidud (mitte üle 90 päeva iga 180 kohta päevas). Pikema viibimise vajadusel Venemaa territooriumil on vajalik vastav pikaajaline viisa.

Välisturistid, kes saabuvad Venemaale kruiisi- ja reisiparvlaevadel ning kui laeva peatus ei kesta Venemaa sadamas kauem kui 72 tundi, võivad viibida Venemaa territooriumil viisavabalt juhul, kui nad ööbivad laeval või mõnes muus turismiprogrammiga ette nähtud kindlas kohas.

 


11. MINA EI OLE EL KODANIK, MILLISED ON SELLISEL JUHUL VIISA VÄLJASTAMISE TINGIMUSED?

Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikud võivad taotleda Vene Föderatsiooni turismiviisat ainult turismikutse või Venemaa Siseministeeriumi (МВД России) kutse alusel.

Kui te ei ole Eesti Vabariigi kodanik, võib konsulaarasutus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente (Eestis viibimise seadusliku aluse kohta) viisa vormistamiseks, kutsuda vestlusele või pikendada viisa vormistamise tähtaega.

Tähelepanu! Migratsiooniohtlike riikide kodanikud ei saa taotleda viisat Eestis.

 


12. MITU PÄEVA VÕIB KESTA REIS TURISMIVIISAGA?

Turismiviisa alusel võib viibida Venemaal kuni üks kuu (30 päeva).

Kuid kui planeeritava reisi kestus ületab 15 päeva tuleb esitada reisi korraldava turismifirma poolt koostatud üksikasjaliku Venemaal viibimise programmi ning täies mahus turismiteenuste eest tasumist tõendavad dokumendid (arve teie nimele, tasumiskviitung või teie pangakonti väljavõte, kui olete tasunud teenuste eest pangakaardiga või ülekandega).


13. MINUL ON VENEMAA LENNUJAAMAS ÜMBERISTUMINE, KAS ON VAJALIK TRANSIIDIVIISA?

Transiitviisat ei ole vaja kui ümberistumine toimub transiitala piires 24 tunni jooksul või samas terminalis. Kuid sellisel juhul ei sa te lahkuda lennujaamast, et külastada linna.

Ümberistumisel lennujaamas transiidiviisa on vajalik ainult siis, kui reisija viibib transiidialas üle 24 tunni või kui reisija peab lahkuma transiidialast (näiteks vahetama terminali ümberistumisel rahvusvaheliselt liinilt siseliinile).

Piletite otsmisel soovitab Vene Viisakeskus täpsustada lennujaamas (nt. rahvusvaheline lennujaam Sheremetyevo Moskvas) või vedajalt, kas antud marsruudiga on vajalik transiidiviisa või mitte.


14. MINUL ON PLAANIS AUTOREIS MÖÖDA VENEMAAD, MILLISEID LISADOKUMENTE VÕIB VAJA MINNA?

Tuleb mõista, et autotransiit ja autoreis on erinevad mõisted.

Transiit on Venemaa Föderatsiooni piiri sunnitud ületamine mööda lühemat marsruuti, näiteks kui teisiti ei ole võimalik sihtriiki pääseda või see võtab rohkem aega.

Vajaliku transiidiaja arvestusel lähtutakse 500 km läbimisest ööpäevas mööda lühimat marsruuti.

(kontrollida ennast võib nt programmis google.maps).

Venemaa autoreisi mööda ükskõik millist muud marsruuti käsitletakse kui tavalist või autoturismi. Sellisel juhul tuleb viisa vormistamiseks esitada tasutud hotellivautšerid peatumiskohtades või VF välisministeeriumis registreeritud tegutseva turismiorganisatsiooni poolt väljastatud kinnituse välismaalasest turisti vastuvõtmise kohta, mis valib Teile optimaalse marsruudi ja majutuskohad (hotellid mööda marsruuti). Reisi eesmärk on sellisel juhul „autoturism“.

Teie auto dokumente ja autokindlustust viisa vormistamiseks vaja ei ole, kuid neid läheb vaja piiril ja reisi ajal. 


15. KAS VÕIN SAADA KIIRVIISA. MILLISED ON VIISADE VÄLJASTAMISE TÄHTAJAD?

Käesoleval hetkel väljastatakse ekspress humanitaarviisa ainult erandjuhtudel  (lähisugulase surm või raske haigus, hospitaliseerimine kiirkorras) või konsulaarasutuse resolutsiooni (loa) alusel.

Kiirkorras vaadatakse viisataotlused kuni 3 tööpäeva jooksul.

Tähelepanu: piletid lähipäevadele ja soov sõita kiiremas korras Venemaale ei ole kiirviisa väljastamise aluseks Planeerige palun oma reis aegsasti ette!


16. KUIDAS VÕTTA END VENEMAALE JÕUDES SIHTKOHAS ARVELE?

Arvele võtmine peab toimuma seitsme tööpäeva jooksul alates Vene Föderatsiooni saabumisest ja kujutab endast Föderaalse Migratsiooniameti territoriaalse organi informeerimist (teavitamist) sellest, et Te olete Venemaal oma sihtpunkti jõudnud. Sealjuures teostab kõik protseduurid, arvele võtmine ja arvelt maha võtmine, Teid vastuvõttev pool.

Teid vastuvõtvale poolele tuleb esitada sihtkohta jõudes pass ja migratsioonikaart, mille Te täidate Vene Föderatsiooni sisenedes. Sealjuures Teie passi ja migratsioonikaarti vastuvõtjal ära võtta ei ole lubatud.

Vastuvõtvaks pooleks Venemaal võib olla nii Venemaa kodanik kui ka alaliselt Vene Föderatsioonis elav välisriigi kodanik ja kodakondsuseta isik (kui ta omab elamisluba), samuti juriidiline isik, tema filiaal või esindus, seega isik kelle juures Te faktiliselt elate (peatute) või töötate.

Elades hotellis on vastuvõtvaks pooleks selle hotelli administratsioon, kes ühe ööpäeva jooksul teavitab Föderaalse migratsiooniameti territoriaalset organit Teie saabumisest ja teostab kõik vajalikud protseduurid, mis on seotud välismaalasest kodaniku arvele võtmisega ja vastutab kehtestatud kohalviibimise reeglite järgimise eest.

Teie lahkumisest Venemaalt on vastuvõttev pool kohustatud teavitama organisatsiooni (asutuse) asukohajärgset Föderaalse migratsiooniameti territoriaalset organit ööpäeva jooksul, edastades (saates) neile Teie saabumist teavitatava blanketi  rebitava osa, sellega võetakse Teid arvelt maha.

 

 1. Kuidas saada teenust
  Taotluse esitamise viisid:
  • Isiklikult
  • Läbi seadusliku esindaja
  • Läbi multifunktsionaalse keskuse

  Tulemuste kättesaamise viisid:
  • Isiklikult
  • Läbi seadusliku esindaja
  • Läbi multifunktsionaalse keskuse


 2. Tähtajad
  Teenuse täitmise tähtaeg:
  1 tööpäev

  Tähtaeg, mille jooksul teenuse osutamise avaldus peab olema registreeritud:
  1 tööpäev

 3. Saajate kategooriad:
  • Juriidilised isikud
  • Välisriigi kodanik
  • Kodakondsuseta isik


 4. Teenuse osutamise alus: 
  Riikliku teenuse osutamise algatamise aluseks on vastuvõtva poole või välismaa kodaniku, ja samuti postiside vahendusel Venemaa Föderaalse migratsiooniameti territoriaalsesse organisse jõudnud saabumisteatis koos kõigi vajalike dokumentidega.

 5. Teenuse osutamise tulemus
  Arvele võtmine.